Задати питання
flag Судова влада України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про судовий збір» (1 листопада 2011 року) повідомляємо.

Судовий збір відповідно до Закону може сплачуватися як у безготівковій, так і в готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку та справляється за місцем розгляду справи.

Для зарахування коштів судового збору до спеціального фонду державного бюджету Державною казначейською службою України (далі - ДКСУ) відкриваються спеціальні рахунки в розрізі усіх її територіальних підрозділів.

У разі коли громадянин проживає не за місцем розгляду справи судовий збір може бути перерахований через будь-яку установу банку чи відділення: зв'язку із зазначенням необхідних реквізитів.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Судовий збір обраховується у гривнях та копійках.

Документом про сплату судового збору є квитанція установи банку або відділення зв'язку, які прийняли платіж або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.

Документ про сплату судового збору додається до позовної заяви, апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови суду, до інших заяв щодо здійснення судом певних дій, за які передбачено сплату судового збору відповідно до Закону України «Про судовий збір».

У разі коли сплата судового збору здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунка вкладника, відкритого в установі банку, додається довідка, засвідчена підписом контролера та скріплена печаткою установи банку.

При сплаті судового збору готівкою до документа, щодо якого вчинюється відповідна дія, додається оригінал квитанції кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні судового збору з рахунка платника - останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту:  "Зараховано в дохід бюджету_________ грн.  (дата)".  Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб, відбитком печатки кредитної установи з відміткою дати виконанняплатіжного доручення.

При заповненні платіжного документа у графі "код" платником судового збору - юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником - фізичною особою - ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв'язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

У графі "призначення платежу" вказується:

"Судовий збір за позовом_____ (ПІБ чи назва установи, організації позивача),_________ (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ_________ (суду, де розглядається справа)".

 

  

  

Відповідно до Закону України «Про судовий збір»

Судовий збір справляється:

- за    подання  до  суду   позовної   заяви   та   іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;

-  за подання  до  суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення,  заяви  про  перегляд  судового  рішення  у   зв'язку   з нововиявленими   обставинами,   заяви   про   скасування   рішення третейського суду,  заяви  про  видачу  виконавчого  документа  на примусове   виконання  рішення  третейського  суду  та  заяви  про перегляд судових рішень Верховним Судом України

 Судовий збір не справляється за подання:

- заяви  про  перегляд  Верховним  Судом  України   судового рішення   у   разі  встановлення  міжнародною  судовою  установою, юрисдикція якої визнана Україною,  порушення Україною  міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

- заяви про скасування судового наказу;

- заяви про зміну чи встановлення способу,  порядку і строку виконання судового рішення;

- заяви про поворот виконання судового рішення;

- заяви про винесення додаткового судового рішення;

- заяви  про  розірвання  шлюбу   з   особою,   визнаною   в установленому    законом    порядку    безвісно   відсутньою   або недієздатною,  або з особою,  засудженою до  позбавлення  волі  на строк не менш як три роки;

- заяви  про встановлення факту каліцтва,  якщо це необхідно для    призначення    пенсії    або    одержання    допомоги    за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

- заяви  про  встановлення  факту смерті особи,  яка пропала безвісти за обставин,  що загрожували їй смертю або дають підстави вважати  її  загиблою  від  певного  нещасного  випадку  внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

-заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання  фізичної  особи  недієздатною  та  поновлення  цивільної дієздатності фізичної особи;

- заяви про надання неповнолітній  особі  повної  цивільної дієздатності;

- заяви   про   надання   особі  психіатричної  допомоги  в примусовому порядку;

- заяви     про     обов'язкову      госпіталізацію      до протитуберкульозного закладу;

- позовної заяви про відшкодування шкоди,  заподіяної особі незаконними рішеннями,  діями чи  бездіяльністю  органу  державної влади,   органу   влади  Автономної  Республіки  Крим  або  органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само   незаконними   рішеннями,  діями  чи  бездіяльністю  органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;

- заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб  у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору,  згоду на обов'язковість  якого  надано Верховною  Радою України,  здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.

 

Відповідно до ст..5 Закону України «Про судовий збір»

від сплати судового збору звільняються:

     1) позивачі  -  за  подання  позовів про стягнення заробітної плати,  поновлення на роботі та за іншими вимогами,  що випливають із трудових правовідносин;

     2) позивачі  -  за  подання  позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом  або  іншим  ушкодженням  здоров'я,  а  також смертю фізичної особи;

     3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів;

     4) позивачі  -  за подання позовів щодо спорів,  пов'язаних з виплатою компенсації,  поверненням майна,  або за подання  позовів щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно  до  Закону  України  "Про  реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

     5) особи,   які   страждають   на  психічні  розлади,  та  їхпредставники -  за  подання  позовів  щодо  спорів,  пов'язаних  з розглядом  питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

     6) позивачі  -   за   подання   позовів   про   відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;

     6-1)позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних із

 дискримінацією;

     7) державні   органи,  підприємства,  установи,  організації, громадські організації та громадяни,  які звернулися  у  випадках, передбачених законодавством,  із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб,  а також  споживачі  -  за  позовами,  що пов'язані з порушенням їхніх прав;

     8) інваліди   Великої   Вітчизняної  війни  та  сім'ї  воїнів (партизанів),  які загинули чи пропали безвісти,  і прирівняні  до них у встановленому порядку особи;

     9) інваліди    I    та    II   груп,   законні   представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;

     10) позивачі - громадяни,  віднесені  до  1  та  2  категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     11) органи прокуратури - при здійсненні своїх повноважень;

     12) Антимонопольний комітет  України  та  його  територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції  та  законодавства  про  здійснення державних закупівель;

     12-1)  Державне  агентство  резерву  України  - у справах, що вирішуються на підставі законодавства про  державний  матеріальний резерв;

     13) Міністерство  юстиції  України  -  за подання позовів про відшкодування  збитків,  завданих   Державному   бюджету   України внаслідок  виконання  рішень  Європейського  суду  з  прав людини, постановлених проти України;

    14) позивачі  -  за  подання  позовів  про  уточнення  списку виборців;

      15) органи    виконавчої    влади    та    органи   місцевого самоврядування - за подання  позовів  щодо  спорів,  пов'язаних  з відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені,  які  перебувають  у  приватній  власності,  для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

     16) військовослужбовці,  військовозобов'язані  та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори  і проходять  службу  у  військовому  резерві,  - за подання позовів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку;

     17) позивачі - за подання позовів про відшкодування  збитків, завданих  внаслідок неповернення у строки,  передбачені договорами або  установчими  документами,  грошових  та   майнових   внесків, залучених  до  акціонерних товариств,  банків,  кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян;

     18) Пенсійний  фонд  України  та  його  органи;  органи Фонду

 загальнообов'язкового державного соціального  страхування  України на випадок безробіття,  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України,  Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,  Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення;

     19) громадські  організації   інвалідів   (спілки   та   інші об'єднання  громадських  організацій інвалідів),  їх підприємства, установи та  організації,  громадські  організації  ветеранів,  їх підприємства,  установи  та  організації  - за подання позовів,  з якими вони звертаються до суду;

     20) органи  праці  та  соціального  захисту  населення  -  за подання  позовів  щодо  призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги,  компенсації,  виплат та доплат, установлених

 законодавством;

     21)  Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, Державна  податкова служба України, Державна митна служба України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України  та  їх  територіальні органи, Державна служба фінансового моніторингу  України  і Національний  банк  України  - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів;

     22)  уповноважена  особа  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб   -   у   справах,   пов’язаних   із  здійсненням  тимчасової адміністрації та ліквідації банку;

     23)  позивачі  -  за  подання  позовів у порядку, визначеному статтею  12  Закону  України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";